Säkerhetsnivåer

Översikt

Stiftelsens säkerhetsnivåer som tilldelas personal innebär den högsta nivån av information de får ta del av. Dock ger inte en viss säkerhetsnivå omedelbar tillgång till all information på denna nivå: Personal får tillgång till information enligt behovsenlig behörighet, under gottfinnande av den informationssäkerhetsansvarige som har hand om respektive departement.

Nivå 0 (Endast för officiellt bruk)

Nivå 0 tilldelas icke-essentiella anställda som inte har något behov av att ta del av information som rör paranormala objekt eller entiteter i Stiftelsens förvar. Nivå 0 hålls vanligtvis av personal i icke-hemliga administrativa, logistiska eller underhållspositioner på anläggningar utan tillträde till operationell information.

Nivå 1 (Konfidentiellt)

Nivå 1 ges till personal som jobbar nära men utan direkt, indirekt eller inforationsbaserad kontakt med anomalier i förvar. Säkerhetstillstånd nivå 1 ges normalt till personal som arbetar inom kontor, logistik eller vaktmästartjänster på anläggningar med inneslutningskapacitet eller som på annat sätt måste hantera känslig information.

Nivå 2 (Skyddat)

Nivå 2 ges till säkerhets- och forskningspersonal som kräver direkt tillgång till information angående avvikande objekt och entiteter i förvar. De flesta forskare, fältagenter, och förvaringsspecialister innehar säkershetstillstånd nivå 2.

Nivå 3 (Hemligstämplat)

Nivå 3 ges till säkerhets- och forskningspersonal av en högre rang som kräver djupgående uppgifter om källan, återhämtningsförhållanden och långsiktiga planer för avvikande föremål och entiteter i förvar. De flesta seniorforskare, projektledare, säkerhetsansvariga samt medlemmar i responsteam och mobila insatsstyrkor har säkerhetstillstånd nivå 3.

Nivå 4 (Topphemligt)

Nivå 4 ges till medlemmar av den högre administrationen som kräver tillgång till platsomfattande och/eller regional underrättelse samt långsiktig strategisk information om stiftelsens verksamhet och forskningsprojekt. Säkerhetstillstånd nivå 4 innehas vanligtvis endast av anläggningsdirektörer, säkerhetsansvariga eller befälhavare för mobila insatsstyrkor.

Nivå 5 (Thaumiel)

Nivå 5 ges till den högsta rangen administrativ personal inom stiftelsen och ger i praktiken obegränsad tillgång till all strategisk och annars känslig information. Säkerhetstillstånd nivå 5 beviljas vanligtvis endast till O5-styrelsesmedlemmar och utvald personal.

Personalklasser

Klassifikationer tilldelas personal beroende på deras närhet till potentiellt farliga anomala objekt, entiteter eller fenomen.

Klass A

Klass A personal är de som bedöms väsentliga för Stifelsens strategiska operationer och är inte tillåtna direkt tillträde till anomalier under några omständigheter. När omständigheterna kräver Klass A personal att vara i omedelbar närhet till sådana anomalier (så som i fall där faciliteter inhyser förvaringsenheter), ska Klass A personal inte tillåtas tillträde till facilitetens områden som förvarar sådana anomalier och ska alltid hållas i säkra utrymmen. I en nödsituation ska Klass A personal omedelbart evakueras till en hänvisad och säker plats utanför anläggningen. 05-styrelsemedlemmar är alltid Klass A personal.

Klass B

Klass B personal är de som anses väsentliga till lokala styrelseoperationer och bör endast ges tillstånd till objekt, entiteter och anomalier som har gått igenom karantän och har gjorts av med potentiella sinnespåverkande effekter eller memetiska agenter. Om förvaringsutbrytning eller fientliga handligar mot en styrelseanlägging uppstår ska Klass B personal evakueras till en designerad, säker plats utanför anläggningen så fort som möjligt

Klass C

Klass C personal är personal med direkt tillgång till de flesta anomalier som inte är bedömda att vara
strikt fientliga eller farliga. Klass C personal som har haft direktkontakt med potentiella sinnespåverkande eller memetiska egenskaper kan behöva genomgå obligatorisk karantän och psykiatrisk utredning om det bedömts vara nödvändigt av säkerhetspersonal. Om förvaringsutbrytning eller fientliga handligar mot en stiftelseanlägging uppstår ska icke-stridande Klass C personal antingen rapportera till säkra nedstängningsområden eller evakueras efter eget gottfinnande av närvarande säkerhetspersonal i fallet av utbrytning i hela anläggningen eller annan katastrofisk händelse.

Klass D

Klass D personal är förbrukningsbar personal som används till för att hantera extremt farliga anomalier och är inte tillåtna att komma i kontakt med Klass A eller Klass B personal. Klass D personal är vanligen inhämtade världen över från leden av fängelsefångar dömda för grova våldsbrott, speciellt fångar som inväntar avrättning. I tider av nöd kan Protokoll 12 antas, vilket tillåter rekrytering från andra källor — så som politiska fångar, flyktingbefolkningar, och andra civila källor — som kan förflyttas till stiftelseförvar under rimligt förnekbara omständigheter. Klass D personal ska genomgå regelbundna obligatoriska psykiatriska bedömningar och bli administrerade amnestika som är minst Klass B styrka eller avrättade i slutet på månaden på godkännandet av säkerhets- eller vårdpersonal på plats. I händelse av ett katastrofal platsevent, ska Klass D personal omedelbart avrättas undantagligen endast om ansedda nödvändiga utav säkerhetspersonal på plats.

Klass E

Klass E är en provisorisk klassifikation applicerad på fältagenter och förvaringspersonal som blivit exponerade för potentiellt farliga effekter under loppet av att säkra och etablera initial förvaring över ett nyligen utsett anomalt objekt, entitet eller fenomen. Klass E personal ska sättas i karantän så fort som möjligt, övervakas, och skärmad för potentiellt skadliga förändringar i beteende, personlighet, eller fysiologi, och får bara återvända till tjänst efter att ha blivit fullt avrapporterade och godkända av psykiatrisk och medicinsk personal.

Befattningar

Nedanstående är generella yrkestitlar som vanligtvis används inom Stiftelsen.

Anläggningsanställda

Förvaringsspecialist

Förvaringsspecialister har två huvudsakliga roller på Stiftelsens anläggningar. För det första, blir förvaringsteam inkallade för att svara på bekräftade fall av anomal aktivitet för att försäkra och etablera initial förvaring av anomal objekt, entiteter, eller fenomen och transportera dem till den närmsta av Stiftelsens förvaringsanläggning.

Därtill, arbetar ständigt Stiftelsens förvaringstekniker och ingenjörer med att uppfinna, förfina, och upprätthålla förvaringsenheter och system för objekt, entiteter, och fenomen i Stiftelsens anläggningar.

Forskare

Forskare utgör den vetenskapliga divisionen av Stiftelsen, hämtade från raden av de smartaste och högst utbildade forskare i hela världen. Med specialister i vartenda tänkbart fält, från kemi och botanik till mer esoterisk eller specialiserade fält som exempelvis teoretisk fysik och xenobiologi, målet med Stiftelsens forskningsprojekt är att få en bättre förståelse för oförklarliga anomalier och hur de fungerar.

Säkerhetsvakt

Säkerhetsvakter på plats — oftast bara kallad för vakter — på Stiftelseanläggningar har i uppgift att upprätthålla fysisk och informationssäkerhet för Stiftelsens projekt, operationer, och personal. I första hand hämtade och rekryterade från militären, brottsbekämpande myndigheter, och fängelsepersonal, blir säkerhetsvakter tränade i att använda alla typer av vapen såväl som en mängd olika beredskapsplaner som täcker både incidenter med förvaringsbrott samt utomstående fientliga handlingar. Denna personaltyp har också ansvar för informationssäkerhet, som att se till att känsliga dokument inte hamnar i fel händer och att en anläggnings datorsystem är säkert från utomstående intrång. De är också oftast den första försvarlinjen mot fientliga yttre krafter för Stiftelseanläggningar.

Taktisk Insatsansvarig

Insatsstyrkor — eller taktiska styrkor — är vältränade och tungt beväpnade stridsstyrkor med uppgift att eskortera förvaringsteam när farliga anomala entiteter eller fientliga Intressegrupper är involverade och att beskydda Stiftelseanläggningar mot fientlig aktivitet. Insatsstyrkor är i huvudsak militära enheter placerade på större Stiftelseanläggningar som är redo att agera med kort varsel.

Personal i fältet

Fältagent

Fältagenter är Stiftelsens ögon och öron, som är tränad för att leta efter och undersöka tecken på anomal aktivitet, ofta undercover med lokal eller regional brottsbekämping eller inbäddad i lokala tjänster som akutsjukvård och tillsynsorganisationer. Under tiden som undercover enheter, är fältagenter i vanliga fall inte utrustade för att hantera bekräftade fall av anomal aktivitet; när en sådan incident har bekräftats och isolerats, kommer fältagenter vanligtvis kalla på assistans från det närmsta fältförvaringsteam med medel för att säkert försäkra och förvara sådana anomalier.

Medlem i mobil insatsstyrka

Mobila insatsstyrkor är specialistenheter bestående av veteran fältpersonal hämtade överallt ifrån Stiftelsen. Dessa insatsstyrkor är mobiliserade för att hantera hot av specifik karaktär och kan inkludera allt från fältforskare specialiserade på en viss typ av anomali till tungt beväpnade stridsförband med uppgift att säkra vissa typer av fientliga anomala enheter. Se Insatsstyrkor dokument för mer detaljerad information.

Administration

Anläggningsdirektör

Anläggninsdirektörer för större Siftelseanläggningar är personalen med högst rang på den platsen och är ansvariga för den fortsatta, säkra operationen av anläggningen och alla dess förvarade anomalier och projekt. Alla större avdelningsdirektörer svarar direkt för Anläggningsdirektören, som i sin tur svarar för O5 Styrelsen.

O5-styrelsemedlem

O5 Styrelsen refererar till kommitten bestående av de högst-rankade direktörerna av Stiftelsen. Med komplett tillgång till all information angående anomalier i förvaring, övervakar O5 Styrelsen alla Stiftelsens operationer över hela världen och bestämmer dess långsiktiga strategiska planer. På grund av deras positioners känslighet, får inte O5 Styrelsemedlemmar komma i direkt kontakt med någon typ av anomal objekt, entitet, eller fenomen. Vidare, är identiteten av alla O5 Styrelsemedlemmar hemligstämplad; alla styrelsemedlemmar benämns bara med deras numeriska beteckning (O5-1 genom O5-13).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License