SCP-106
rating: +7+x
106emergenceklay.jpg

SCP-106, på väg att förflytta sig genom en vägg

Föremål: SCP-106

Föremålsklass: Keter

Särskilda förvaringsprocedurer:

Revision 11-8

Fysisk interaktion med SCP-106 får inte förekomma. All fysisk interaktion måste godkännas av minst två tredjedelar av O5-kommandot, och får enbart förekomma i experimenteringssyfte. All interaktion skall ske på högsäkerhetsplatser under AR-II, och skall enbart genomföras efter det att all icke-essentiell personal har evakuerats. All personal (Forskare, Säkerhetspersonal, Klass D, etc.) måste befinna sig minst sextio (60) meter ifrån förvaringsutrymmet, förutom under nödsituationer när platsens säkhet är instabil.

SCP-106 skall hållas innesluten i en förvaringscell bestående av blyfodrat stål. Cellen skall finnas innesluten innanför fyrtio (40) lager av identiskt material, vilka skall vara placerade med minst trettiosex (36) centimeters avstånd. Stödpelare mellan lagren skall vara slumpmässigt placerade. Förvaringsområdet skall hållas i magnetisk suspension minst sextio (60) centimeter från övriga ytor. Specialkonstruerade elektromagneter av typ ELO-ID finns för detta ändamål.

Den sekundära förvaringscellen skall bestå av sexton (16) klotformade "celler" fyllda med vätska. Stödepelare mellan dessa lager skall vara slumpmässigt utplacerade. Den innersta cellen skall även vara utrustad med ett belysningssystem, vilket skall kunna belysa hela anordningen med mist åttiotusen (80 000) lumens omedelbart och utan direkt mänsklig involvering. Både det primära och det sekundära förvaringsutrymmet måste vara under ständig bevakning.

All korrosion som observeras i primärcellen, sekundärcellen, på personal eller övriga föremål inom en tvåhundra (200) meters radie ifrån SCP-106 måste omedelbart rapporteras till säkerhetspersonalen. Alla föremål eller personer som går förlorade på grund av SCP-106 skall förklaras förlorade respektive DIS. Försök att återta förlorade föremål eller personer får inte förekomma under några som helst omständigheter.

Kommentar: Fortsatt forskning och observation har påvisat att komplexa och slumpmässiga strukturer förvirrar SCP-106 och orsakar en markant fördröjning mellan det att objektet återvänder och sedan kommer tillbaka. SCP-106 har även påvisat en negativ reaktion på plötsligt starkt ljus. Denna reaktion tar formen av en snabb flykt till "fickdimensionen".

Dessa observationer, samt de som relaterar till bly och vätskor, har lett till att en reduktion av flyktförsök på 43%. Primärcellen har även varit ett effektivt verktyg i återfångst av SCP-106, tillsammans med återkallningsprotokoll ██ -███ -█. Observationerna fortsätter.

106door.png

Korrosionsskada på den första cellen. Särskilda förvaringsprocedurer har uppdaterats.

Beskrivning: SCP-106 verkar vara en åldrad humanoid med ett förruttnatt utseende. Objektets utseende kan variera, men någon typ av förruttnelse påträffas i alla former. SCP-106 är inte särskilt rörlig och kan sitta stilla i flera dagar i väntan på byte. Objektet kan även klättra på helt vertikala ytor samt befinna sig upp och ner under obegränsad tid. SCP-106 fångar sitt byte genom att attackera viktiga organ, muskelgrupper eller senor. Objektet drar sedan det förlamade bytet till sin "fickdimension". SCP-106 tycks föredra byte i åldern 10-25 år.

SCP-106 orsakar en slags "korrosion" på all fast materia den rör. Detta tar formen av oxidering, förruttnelse och uppkomst av sprickor, samt manifestation av ett svart slammaktigt material vilket liknar det som täcker SCP-106. Ovan nämnda effekt är speciellt skadlig på organisk materia och har förutsatts vara en slags första matsmältning. Korrosionen fortsätter under omkring sex (6) timmar, efter vilket effekten avtar.

SCP-106 kan röra sig genom solida material, vilket lämnar en stor fläck av svart slamm. Objektet kan "försvinna" in i solida material till vad som har förutsatts vara en slags "fickdimension". SCP-106 kan sedan återvända till en punkt som är kopplad till platsen där den först försvann (till exempel: försvinna i ett rums inre vägg och dyka upp ur den yttre väggen. Försvinna in i ett rums vägg och återvända ur taket.) Det är okänt om SCP-106 först skapades i denna dimension eller om den bara är någon sorts tillflyktsort.

Begränsad observation av ovan nämnda "fickdimension" har påvisat att den till största delen består av korridorer och rum, med [DATA UNDANHÅLLES] ingång. Denna aktivitet kan pågå i dagar, och tillåter ibland att individer släpps ut i ändamål för jakt, återfångst, [DATA UNDANHÅLLES].


Bihang:

Revisionsanteckningar:På grund av stora svårigheter att kvarhålla SCP-106 skall speciellt förfarande för kvarhållning revideras var tredje månad samt efter flyktförsök. Vanliga Fysiska barriärer har ingen effekt. Inte heller tycks fysisk skada ha någon som helst påverkan på SCP-106. Nuvarande speciellt förfarande för kvarhållning, giltigt sedan ██/██/████, är designat för grundläggande observation och omedelbart svar på flyktförsök. Tidigare, mer proaktivt förfaranden har tagits ut bruk på grund av flyktförsök ██, ███, ██, █, och ████.

Anteckningar angående beteende: SCP-106 tycks undergå långa perioder av "dvala", under vilka den kan vara orörlig i upp till tre månader.

Återkallningsprotokoll ██ -███ -█:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License