SCP-003-ND
rating: +3+x

Föremål: SCP-003-ND

Föremålsklass: Oskadliggjord

Särskilda förvaringsåtgärder: Ingången till SCP-003-ND, benämnd SCP-003-ND-1, har blockerats genom igenfyllning med betong. Den resulterande betongklossen har maskerats för att framstå som ett förrådsrum till intilliggande byggnad. Ljusanordningar har installerats på och omkring SCP-003-ND för att belysa objektet dygnet runt. Dessa anordningar måste kontrolleras och underhållas dagligen av minst tre (3) elektriker med Behörighetsgrad 3, maskerade som kommunalt anställda elektriker. Övervakningskameror har installerats för att konstant övervaka området och all aktivitet runtomkring SCP-003-ND. Dörren som leder ut till SCP-003-ND-1 är borttagen och gången igenfylld med betong. Förrådsutrymmet som denna dörr tidigare ledde till kan numera istället nås via en tillbyggd spiraltrappa från inuti byggnaden ovanför utrymmet. Sedan neutraliseringen fullbordats har det inte inkommit några ytterligare rapporter om vare sig SCP-003-ND-2 eller försvunna personer i dess omgivning.

Om fenomenet knutet till SCP-003-ND skulle återuppstå, måste detta omedelbart rapporteras till SCP-003:s tidigare forskningsledare Helena Sundström.

Beskrivning: SCP-003-ND är ett fenomen knutet till en trappnedgång i betong (SCP-003-ND-1) inbyggd på utsidan av en mindre lagerlokal, vilka alla ägs av ████████████, det kommunala fastighetsbolaget i ████████s kommun.

SCP-003-ND-1 är inaktiv under dagtid och aktiveras endast under perioden mellan astronomisk skymning och astronomisk gryning. Således förblir anomalin inaktiv under sommarmånaderna. Denna cykel påverkas inte av vare sig molnighetsgrad eller andra väderförhållanden; dock har anomalin ännu ej testats för solförmörkelser. När anomalin är aktiv döljs allting från det femte trappsteget nedåt av ett ogenomträngligt totalt mörker. Detta område påverkas inte av externa ljuskällor, såsom gat- eller ficklampor, utöver SCP-003-ND:s egen ljusanordning, men kan belysas av en ljuskälla som medtages bortom byggnadens första trappsteg1. En strömbrytare finns ovanför ledstången strax innan första trappsteget. Då denna trycks, tänds en lampa belägen på väggen snett till vänster om dörren och som är inställd att slockna efter 30 sekunder. Denna timer kan startas om genom att åter trycka på strömbrytarknappen.

När SCP-003-ND belyses från denna lampa, framträder plötsligt skuggan av en oidentifierad människa på väggen mittemot trappan på det nedre planet. Denna skugga (betecknad SCP-003-ND-2) framstår som en troligtvis manlig person iklädd skjorta, byxor och skor. Skuggan är cirka 1,81 m lång och sträcker sig från nedre planets golv uppåt, men saknar någonsomhelst utgångspunkt. Den är till största del inaktiv, men uppvisar andningsrörelser och vänder på huvudet för att följa rörliga varelser med blicken. Än har man inte upptäckt någon form av belysning som kan skingra skuggan. Den verkar även oförmögen till att interagera eller interageras med på något vis, vare sig det gäller fysiska objekt eller andra skuggor. Det bör noteras att personer över 20 års ålder helt saknar förmåga att uppfatta SCP-003-ND:s närvaro, men kan se den utan problem på bildbevis och digitala skärmar (såsom videokameror och elektroniska kikarsikten).

SCP-003-ND-2 förmodas vara en illvillig entitet vars huvudsakliga offer är minderåriga personer i olika åldrar2. När SCP-003-ND-1:s lampa väl slocknar, transporteras minderåriga personer som befinner sig på nedre plan omedelbart till en rymdficka (betecknat SCP-003-ND-3), som bebos av SCP-003-ND-2. Subjekt som försvinner på detta vis kan ej återfås genom att tända lampan igen, fastän SCP-003-ND-2 återigen framträder, ibland på annan plats. I varje fall där ett eller flera subjekt ackompanjerats av en person över 20 år har ingen individ påverkats.

SCP-003-ND-3 kartlades den 23/4/1999 med hjälp av en rekognosceringsandroid som Stiftelsen beställt från parateknikföretaget Amrita Therapeutics. Androiden3 tillverkades för att efterlikna ett barn mellan 8-12 års ålder, och utrustades med intern kamera, mikrofon och diverse mätningsutrustning. Utseendet valdes med hänsyn till SCP-003-ND-2:s bytespreferens för minderåriga människor.

Hela SCP-003-ND-3 utgörs av ett rum i 50⋅50⋅3 meters storlek vars samtliga ytor verkar bestå av plåt. Materialet till trots är dessa ytor till synes osårbara och uppvisar inga tecken på rost eller övrigt slitage. På innertaket i rummets mittpunkt sitter en liten (cirka 3 cm i diameter) ventil som regelbundet droppar rent dricksvatten med cirka 5 sekunders mellanrum, vilket samlas i en pöl på golvet. Flera mänskliga lik och skelett i olika nedbrytningsstadier ligger utspridda på rummets golv och misstänks vara kvarlevor från tidigare fångar. Det yngsta påträffade liket var 2 år vid personens död, medan det äldsta var 20 år vid personens död. Samtliga lik uppvisar tecken på skada som tyder på kannibalism. Temperaturen i SCP-003-ND-3 håller sig konstant på 19° Celsius.

Det har bekräftats att fångarna i SCP-003-ND-3 överlevt genom att förtära vävnaden från de utströdda liken och slicka eller lapa vattnet från pölen som regelbundet bildas i rummets mitt. Värmen har fångarna bibehållit genom att dra sig samman och dela på varandras spillvärme. Den bekräftat mest långlivade fången lyckades överleva inuti SCP-003-ND-3 i █63 dagar. SCP-003-ND-2 är konstant närvarande inuti SCP-003-ND-3, med undantag för de gångerna som ljusanordningen på SCP-003-ND-1 är aktiv. SCP-003-ND-2 verkar endast kunna existera på väggarna inom SCP-003-ND-3: objektet har aldrig påträffats på golvet eller innertaket, och befinner sig alltid på en plats på väggen närmast den av fångarna som vid tillfället starkast upplever någon form av känslomässigt obehag.

Neutralisering: Efter igenfyllningen av SCP-003-ND-1 den 8/10/1999 upphörde tillkomsten av nya fångar till SCP-003-ND-3. Den 15/4/2000, i samråd med fångarnas respektive målsmän, avlivades samtliga fångar inuti SCP-003-ND-3 medelst ett gift producerat av ANA-#S5-ACF-375 på plats från tillgängligt biologiskt material. Innan detta skedde tilläts fångar och målsmän var sin videokonversation med varandra under Stiftelsens bevakning. Efter avlivningen behandlades samtliga målsmän och berörd personal med amnestika Klass-A. ANA-#S5-ACF-375 behölls i aktivt bruk i drygt ytterligare två år innan den avaktiverades via detonering den 24/8/2002.

All involverad personal, undantaget forskningsledare Helena Sundström, kan ansöka om amnestisk behandling för att bli av med minnen från arbetet med SCP-003-ND. Hittills har 38 anställda ansökt om och beviljats amnestisk behandling i detta syfte.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License