SCP-002-ND
rating: +8+x

Föremål: SCP-002-ND

Föremålsklass: Euklides

Särskilda förvaringsåtgärder: All personal som arbetar med SCP-002-ND skall ha genomgått memetisk skyddsympning mot dess effekter. Nyhetsmedier skall granskas efter omnämningar av och/eller hänvisningar till SCP-002-ND. De av Stiftelsens programmerare som arbetar med SCP-002-ND har i uppgift att utveckla och kontinuerligt uppdatera antivirusprogram mot anomalin, samt att via anonyma donationer dela dessa filer med alla kontaktbara utvecklare av antivirusprogramvara världen över.

Stöd skall bistås banker som infekterats med SCP-002-ND genom Stiftelsens bulvanföretag Standard Computer Products. Instanser av SCP-002-ND-2 måste gripas och verbalt avskräckas från att fortsätta med sitt sökande. Vid motstånd eller öppen fientlighet från instanser av SCP-002-ND-2 är icke-dödligt våld och tvångsamnestisering tillåtet. Instanser av SCP-002-ND-3 måste gripas och transporteras till närmaste Stiftelse-anläggning för avlägsning av anomala material och efterföljande medicinsk behandling (oftast inklusive ögonkirurgi). Samtliga berörda personer skall behandlas med amnestika Klass-B när de bedöms ha tillfrisknat. Vid situationer där spridningen av SCP-002-ND bedöms ha uppnått epideminivå eller större, auktoriseras storskaligt bruk av amnestika.

Beskrivning: SCP-002-ND är ett samlingsbegrepp för en komplex anomal infektion med flera uttrycksformer. Infektionens första form, benämnd SCP-002-ND-1, utgörs av ett datavirus med kraftigt sinnesförändrande och tvångsmässiga egenskaper. Viruset tycks ha utvecklats i syfte att infiltrera servrarna hos olika bankföretag och kan i dess inaktiva stadie identifieras som en exekverbar fil med namnet "EttBusigtVirus.exe". I dess aktiva stadie fungerar viruset genom att via en nätverksuppkoppling först identifiera och därefter ladda upp sig till en fysisk banks serverdatorer. Hur viruset förmår avgöra vad som är och inte är en bankserver är fortfarande oklart. När uppladdningen är slutförd fortsätter viruset med att lokalisera de filer som är knutna till bankens internetsida, för att sedan maskera sig som och ersätta en av av dessa och redigera resten1. Från och med denna punkt behandlar bankens kontoprogramvara SCP-002-ND-1 som en källfil.

När SCP-002-ND-1 till slut etablerat sig i systemet manifesteras dess anomala effekter tydligt på bankens inloggningssida. Om ett inloggningsförsök sker på ett infekterat system, kommer ett felmeddelande att visas som förklarar att tjänsten inte fungerar korrekt och en flik med titeln "Läs mer" kommer tillhandahållas. Den nedanstående texten föreslår lösning på problemet som involverar att läsaren fäster ett blått fruktklistermärke vardera på tungspetsen samt på hornhinnan och ögonvitan på varje öga. Vid detta skede uppstår ett starkt tvångsbehov hos läsaren att fullfölja instruktionerna, oavsett hur medveten hen må vara om riskerna eller förslagets absurditet, och cirka 80% av alla subjekt som utsätt för viruset påverkas av detta tvångsbeteende. Detta förändrade sinnestillstånd, benämnt SCP-000-2-ND-2 som har klassats som en kognitiv infektion, har bevisats vara anomal och direkt orsakad av SCP-002-ND-1. I detta stadie är infekterade personer fortfarande mottagliga för kommunikation och kan avhjälpas från infektionen genom logiska resonemang.

Så snart som en infekterad person fäst ett blått fruktklistermärke vid något av de omnämnda områdena, sker dock en allvarlig fluktuering hos den infekterades hjärnaktivitet, vilket gradvis minskar för varje nytt fruktklistermärke. När personen fäst alla tre fruktklistermärkena på de utmärkta områdena, genomgår de en förändring som innefattar kraftigt minskad hjärnaktivitet och en allvarlig försämring av deras exekutiva funktioner i hjärnan. Dessa personer går ej längre att betrakta som autonoma individer och klassas därmed som (instanser av) SCP-002-ND-3, vilka karaktäriseras av följande symptom: oavbrutet stirrande, konstant leende, udda talmönster som påminner om dysprosodi, universellt tvångsbeteende vari SCP-002-ND-3 aktivt försöker sprida infektionen genom att antingen upprepa instruktionerna i SCP-002-ND-1 eller att med tvång och/eller våld fästa blåa fruktklistermärken på opåverkade personers ögon och tunga. Instanser SCP-002-ND-3 verkar besitta förmågan att för detta ändamål producera blåa fruktklistermärken ur tomma intet.

Epidemiologiskt sett fungerar SCP-002-ND som följande: 1) SCP-002-ND-1 (datorvirus) infekterar en dator och använder sedan denna som utgångspunkt för att sprida sig till andra datorer. Ett tydligt tecken på detta är att enhetens internetuppkoppling upplevs som trög, då viruset tar upp majoriteten av enhetens bandbredd. 2) När SCP-002-ND-1 infekterat en banks serverdator börjar SCP-002-ND smitta människor via sina infofarliga instruktioner och övergår därmed i SCP-002-ND-2 (tvångsbeteende), som i sin tur övergår i 3) SCP-002-ND-3 (sinneskapning) när den infekterade personen fullföljt alla instruktioner. Smittorisken för SCP-002-ND-1 (meddelande på inloggningssidan) har beräknats ligga kring 80%, medan densamma ligger på 25% för SCP-002-ND-2 (lätt infekterade subjekts verbala förmedling) respektive 70% för SCP-002-ND-3 (kraftigt infekterade subjekts verbala förmedling). I 100% procent av uppmätta fall där en instans av SCP-002-ND-3 lyckats fästa fruktklistermärken på en annan person har dessa personer omedelbart omvandlats till ytterligare instanser av SCP-002-ND-3.

SCP-002-ND-2 kan oftast enkelt botas genom att resonera med den infekterade, alternativt med administreringen av amnestika. SCP-002-ND-3 kan däremot enbart botas genom att avlägsna samtliga fruktklistermärken från den drabbade. I cirka 15% av fallen sitter fruktklistermärkena platt och fullt påklistrat på den drabbades ögonglober, snarare än att vara skrynklade, vilket försvårar borttagningsprocessen. Skador på ögonen är i stort sett oundvikligt vid detta skede, fast dessa är inte nödvändigtvis obotliga. Efter avlägsningen faller den drabbade normalt in i ett 1-2 timmar långt medvetslöst tillstånd, varefter de vaknar upp med full funktionsförmåga. Drabbade uppvisar endast små om några minnen om sin tid under SCP-002-ND-3:s kontroll och återfall är möjligt hos alla botade personer. Ungefär 20% av den global mänskliga befolkningen beräknas vara immuna mot SCP-002-ND och dess effekter. Vidare har memetisk skyddsympning visats vara effektiv för att förhindra eventuell infektion.

SCP-002-ND upptäcktes först på datumet 26/7/2016 som en konsekvens av ett epidemiskt utbrott i Östersjöregionen. Ett koordinerat ingripande av Stiftelsen och GOK stoppade epidemin och förhindrade en fortsatt spridning av SCP-002-ND. Detta följdes av en genomgripande utrensning av all information om SCP-002-ND i internationella medier och storskaligt bruk av amnestika, i syfte att utplåna allmän vetskap om anomalin. Det spekuleras att skulle man misslyckas med att undanhålla SCP-002-ND från världen, skulle det kunna leda till ett Klass-AK "Globalt Dårhus" domedagsscenario.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License