SCP-2198
rating: 0+x
2395541237_0c8533183a_o.jpg

SCP-2198, oavsiktligt fotograferat av fotografen ████ ███████-████████, ██/██/2007. SCP-2198, som syns till vänster, har undergått övervägande skingring.

Föremål #: SCP-2198
Föremålsklass: Euklider
Särskilda förvaringsåtgärder: Utposterna 93-A, B och C har konstruerats i Antarktis rakt under SCP-2198s ursprungliga manifestationsplats. Området, hur osannolikt framtida formationer av SCP-2198 än är, ska det övervakas oupphörligt både markmässigt från de nämnda utposterna och från luften via geosynkron satellit.

Begränsade prov av både tårvätska och saliv manifesterade via SCP-2198 har samlats och förvaras på Förvaringsanläggning-109 i separata inneslutningskar.

Beskrivning: SCP-2198 är en kollektiv designering av flera nimbostratus moln observerade att ha formats rakt ovanför Antarktiscirkeln och begränsade områden i Kina, Indien, USA, Storbritannien, Ryssland, Japan och Sydkorea mellan ██/██/2006 och ██/██/2007. Alla instanser av SCP-2198 har sen dess skingrats.

Den största instansen av SCP-2198 som formades över en majoritet av Anarktiscirkeln observerades att fälla tårvätska som i vardagsspråk kallas tårar. Det bör noteras att den grundläggande formen av denna SCP-2198 instans verkade direkt korrelera med formen av ozonhålet ovanför området.

Sekundära instanser av SCP-2198 som formades ovanför de ovannämnda länderna observerades de att fälla mänskligt saliv med en genomsnittlig fart på 56km/h. Sekundära instanser av SCP.2198 överskred inte volymer av 200m³ och manifesterades ständigt ovanför fabriker som tillverkade brandsläckare, luftkonditionering, lösningsmedel och aerosol.

Efter sekundära instanser av SCP-2198 hade identifierats, lokaliserade man fabrikerna under dem; Flera kollaborativa Specialstyrkor blev selektivt nominerade till att isolera de industriella enheterna i fråga, samla så många spår av saliv som möjligt, och administrera Klass-A till C amnestika följaktligen. Liknande åtgärder utfördes i Antarktis för att samla en begränsad mängd tårvätska medan nederbörd från den primära instansen av SCP-2198 fortfarande höll på; Insamlingen visade sig vara mindre lyckad på grund av faktumet att vätskan manifesterades i formen av små hagelstenar vilket resulterade i antingen total pulverisering när det kolliderade med isen eller generella förluster i massorna av snö inom det omgivande området.

Analyser har bekräftat närvaron av DNA från över ██████ individer inom de förvarade saliv och tårvätskeproven; DNA från fingeravtryckdata visar att ungefär 97% av de individer som identifierats på detta vis är avlidna och existerande obduktionsdokument antingen bekräftar eller indikerar att dödsorsaken för 92% av dessa individer var dödlig självförvållning ██/██/2007. Det fullständiga numret individer identifierbara från proven kan inte fastställas på grund av de förutnämnda delvisa förlusterna av båda prover. 2% har bekräftats att vara försvunna. De kvarvarande 1% har identifierats och lokaliserades men majoriteten av individerna har inte blivit uppsökta (Se Tillägg)

Tillägg: Följande är en transkriberad intervju med █████ ██████, den första levande individen som har identifierats med de samlade proven.

Intervjuare: Senior Forskare H. Hamlin
Intervjuobjekt: █████ ██████
<Början av Logg:>
Senior Forskare H. Hamlin: Är du bekant med detta?
Forskare Hamlin tar fram en schematisk representation av SCP-2198s primära moln vilket detaljerar molnets form och dess spridning över Antarktis.
█████ ██████: Det är en bild som visar ett hål i ozonlagret. Det är allt jag kan se.
Senior Forskare H. Hamlin: Är du bekant med följande; [STRUKET]; [STRUKET] Industrikomplex; [STRUKET] Square Works;
[TRANSKRIPT REDIGERAT FÖR KORTHET]
█████ ██████: Nej. Jag är inte bekant med de namnen överhuvudtaget.
Senior Forskare H. Hamlin: Har du ett egenintresse i, eller någon form av specialistkunskap tillhörande ozonförlust, Antarktis eller tillverkning av föremål som innehåller klorfluorkolväten, hydrofluorkolväten eller haloner?
█████ ██████: Nej, inte alls.Jag berättade för dig att jag är en [STRUKET]. Det är inte mitt arbetsområde
Senior Forskare H. Hamlin: Har du någonsin deltagit i kliniska prover eller donerat blod, blodplättar, benmärg, sperma eller organ till någon som inte full specificerade anledningarna till varför du skulle göra det?
█████ ██████: Nej.
Senior Forskare H. Hamlin: Har du någonsin blivit ombedd att medvetet gråta, salivera av någon anledning utanför normen?
█████ ██████: Nej.
Senior Forskare H. Hamlin: Spottar eller gråter du regelbundet?
█████ ██████: Nej, självklart inte.
<Slut på logg>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License